Τιμῶσι

Τιμῶσι
Τιμώ
fem dat pl (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • τιμῶσι — τῑμῶσι , τιμάω honour pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) τῑμῶσι , τιμάω honour pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) τῑμῶσι , τιμάω honour pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) τῑμῶσι , τιμάω honour pres subj act …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Τιμῶσ' — Τιμῶσι , Τιμώ fem dat pl (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τιμῶσ' — τῑμῶσα , τιμάω honour pres part act fem nom/voc sg (attic epic doric ionic) τῑμῶσι , τιμάω honour pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) τῑμῶσι , τιμάω honour pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) τῑμῶσι , τιμάω honour pres …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Crasis — Sound change and alternation Metathesis Quantitative metathesis …   Wikipedia

  • ANCHIALUS — I. ANCHIALUS Astrologus, cuius meminit. Cicer. l. Divinat. II. ANCHIALUS Iudaeorum Deus, ut quidam colligunt ex loco Martialis l. 11. epigr. 95. Ecce negas, iurasque mihi per templa Tonantis, Non credo: iura verpe per Anchialum. Salmas. l. de… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • AQUILA — I. AQUILA apud Sugerium de Administrat. sua c. 32. Aquilam vero in medio chori ammirantium tactu frequenti deaur atam, reaurari fecimus, aliosque recentioris aevi Sctiptores, lectrum est seu analogium in modum aquilae alas expansas habentis… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • BOS Foemina — apud Aegyptios, Momeinphi nutriebatur, ut in Memphi, Apis Strabo l. 17. Οἱ δὲ Μωμεμφῖται τὴν Α᾿φροδίτην τιμῶσι καὶ τρέφεται θήλεια βοῦς ἱερὰ, καθαπερ εν Μέμφει ὁ Α῎πις, εν Η῾λίου δὲ πόλει ὁ Μνεῦις. οὗτοι μὲν οὖν ρἱ θεὸι ῃομίζονται, Momemphitae… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CAPPADOCIA — Aliae regio ampla mari Euxino exposita, inter Galatiam ad occidemptem et. Armetniam minotem ad ortum contenta, introrsus in austrum usque ad Ciliciae sines Taurô monte dividente extensa, Plin. l. 6. c. 8. Strab. 1. 12. Huius praeses, Cl.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • HELENA — I. HELENA Adiabenorum Regina, tempore famis ab Agabo praedictae, Hierosolymae incolis multum annonae summisit. Cum fil. Izate Iudaismum amplexa, secundum Ioseph. Antiq. l. 20. c. 2. secundum Orosium vero, Christianismum, l. 7. c. 6. Euseb. Hist.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • LEAENA — I. LEAENA Ambraciotis olim pro Numine fuit: quos eam velut libertatis suae vindicem honorâsse, testatur Aelian. idque hac occasione, quod, qui tyrannidem apud illos invaserat, leaenae catulis suis cinctae obviam factus, ab ea esset discerptus.… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”